Wat is Visioplan?


 • Visioplan is een web-gebaseerde App waarmee de cliënt zelf zijn situatie in kaart brengt.
 • In één oogopslag heeft hij inzicht in zijn situatie, vorderingen en aandachtspunten.
 • Verbeterpunten worden zichtbaar, besproken en aangepakt.
 • De aanpak is oplossingsgericht:
  vorderingen zijn direct zichtbaar.
 • De cliënt maakt zelf keuzes in het begeleidingstraject, elk vertaald naar herkenbare beelden.
 • De Tablet is het instrument:
  een persoonlijk maatje EN een toegangspoort naar de wereld.

Hoe werkt Visioplan?


 • Door te werken met beelden is de cliënt in staat zijn eigen plan te maken en te volgen.
 • Visioplan vertaalt het elk aspect van het begeleidingstraject naar duidelijke stappen die uitgewerkt zijn in beelden.
 • De resultaten zijn in één oogopslag te overzien, de vorderingen direct inzichtelijk:
  de cliënt wordt direct beloond voor zijn positieve resultaten.
 • Verbeterpunten worden besproken met de begeleider, het systeem biedt ruimte voor tips voor de aanpak van het specifieke probleem.
 • De resultaten zijn direct inzichtelijk:
  zowel in overzicht als in detail.
 • In de begeleiding van cliënt is er live (beeld en geluid-) contact mogelijk via Skype e.d..

De Cliënt


De cliënt brengt zijn eigen situatie, per leefgebied, in kaart. De resultaten staan op één pagina overzichtelijk bij elkaar. Dat geeft hem duidelijk zicht op zijn huidige situatie.

Zowel op zaken die goed lopen (goed voor zelfbeeld), als op de punten die verbetering behoeven. Vorderingen worden duidelijk zichtbaar. Tussentijds worden deze besproken met de begeleider. Cliënt en begeleider beschikken over exact dezelfde informatie.

Waar nodig kunnen doelen tussentijds worden bijgesteld of nieuwe doelen geformuleerd. Het systeem is voor beiden een barometer die inzicht verschaft in de hele situatie.

De Begeleider


De begeleider bespreekt de resultaten met de cliënt.

Door uit te gaan van beeldmateriaal spreekt hij dezelfde taal als de cliënt en heeft hij exact dezelfde informatie.

Voor besprekingen met zijn team kan hij desgewenst een uitdraai of een export maken vanuit het systeem. Door visualisatie wordt de situatie van de cliënt bij het team duidelijk.

De Organisatie


Op de pc als het tablet zijn de resultaten bespreekbaar op exact gelijke wijze als met de cliënt.

Op de website (uiteraard besloten en beveiligd), zijn de resultaten van meerdere cliënten tegelijk inzichtelijk. Vorderingen en resultaten van begeleiders en hun team zijn inzichtelijk. Zo kan Visioplan dienen als rapportage-, managementinformatie- en sturingstool.

Visuele aanpak: attractief & effectief

Beeld versus tekst


Begeleidingsplannen binnen de zorg zijn doorgaans in tekst verwoord. Cliënten en patiënten hebben moeite deze 'taal' te vertalen naar de dagelijkse realiteit.

Zij hebben daardoor weinig zicht op de dienstverlening. Ze hebben geen beeld van de inhoud van hun zorgplan, laat staan invloed op hun begeleiding; een stem in hun plan.

Visioplan helpt de cliënten om zelf een haalbare koers uit te zetten.

Waar liggen de kansen?


GGZ, VG, verslavingszorg en jeugdzorg hebben vaak te maken met multi-probleem cliënten. Voor cliënten is het lastig de eigen situatie te overzien. Vaak zien ze vooral het deel waar zich problemen voordoen: het zelfbeeld is laag en eenzijdig. Zicht op de leefgebieden waar kansen liggen wordt belemmerd.

Visioplan laat ook zien waar het goed gaat en vormt basis voor een beter zelfbeeld.

Oplossingsgericht


Cliënten en zeker ook medewerkers zijn druk met de dagelijkse werkzaamheden en verstoringen. Hierdoor wordt reactief ingestoken en krijgen 'lastige' cliënten de meeste aandacht. Veelal is te weinig tijd om in processen te denken. Visueel inzicht werkt snel en geeft overzicht en werkt proactief.

Visioplan is een hulpmiddel bij proces-denken.

Dezelfde taal


Het is voor dienstverleners lastig om de taal van de cliënt te spreken. En andersom: jargon sluit niet aan bij de cliënt waardoor de voorwaarde tot opbouw van een vertrouwensband onder druk staat. Visueel spreken we gelijke taal en is het makkelijker aansluiting te vinden.

Visioplan brengt cliënt en dienstverlener nader tot elkaar.

VISIOPLAN voordelen in gebruik en beheer

Voordelen van het visuele plan


 1. Het proces tussen cliënt en begeleider worden versterkt.
 2. Het is een instrument om de communicatie te verbeteren, de cliënt uit te dagen, vragen te stellen.
 3. Cliënt krijgt zicht in eigen situatie, zowel naar problemen, successen, als kansen.
 4. Het geeft mogelijkheden om te belonen (gedragstherapeutische insteek), groei is zichtbaar.
 5. Er wordt individueel gewerkt, naar doelen en daaraan gekoppelde acties.
 6. Geschikt instrument voor het maken van eigen keuzes.
 7. Door de eenvoud en het overzicht kan de cliënt regie nemen.
 8. Geeft zicht op bij cliënt betrokken netwerk en waar dat in te zetten.
 9. Hulpverlener en cliënt komen op gelijk niveau.
 10. Hulpverlener intervenieert met behulp van gespreksmethodieken als motivational interviewing bepalen en oplossingsgerichte vraagstelling. Hij bepaalt niet zelf, maar vraagt.
 11. Goed visueel middel om (tussentijds) te evalueren.
 12. Manier om procesdenken te bevorderen en reactief handelen te verminderen.
 13. Middel om de cliënt te leren plannen; vooruit denken.

Voordelen aan de achterkant


 1. Aan het plan kan een notificatie-service gekoppeld worden. Zo ontvangt de cliënt een bericht als reminder voor een bepaalde actie en krijgt de begeleider een bericht om het proces tijdig te monitoren. Beide blijven alert op het proces.
 2. Goed eenvoudig middel om andere zorgverleners en opdrachtgevers inzicht te geven in de stand van het lopende proces.
 3. Indien meerdere cliënten groeimogelijkheden op gelijke items hebben, kan een groepsprogramma aangeboden worden.
 4. Op de onderdelen van het plan kan (groeps)begeleiding ingezet worden. Door programma's te evalueren kan effect meting plaats vinden.
 5. Visioplan is in beginsel een 'lege box' en kan aan elke situatie aangepast worden. Denk aan variatie in doelen, acties en beeldmateriaal. Tevens kunnen theoretische kaders ingepast worden zoals de 'Zelfredzaamheid Matrix'.
 6. In een later stadium kunnen andere toepassingen worden uitgewerkt. Zo kan het plan ook dienen als ideaal inwerkmodel voor nieuwe medewerkers. De werkzaamheden worden verdeeld over de subdoelen en als al de doelen zijn behaald is de medewerker ingewerkt.
 7. door de eenvoud van het programma is de opdrachtgever in staat zelf wijzigingen aan te brengen zonder hulp van een dure helpdesk. Dit via inloggen op de site van het plan.

VISIOPLAN: de makers

François Backes


François Backes is de bedenker van het concept. Als begeleider/manager werkzaam in diverse sectoren als verstandelijk gehandicapten-, jeugd-, en verslavingszorg, kent hij deze wereld van binnenuit. Na jaren van ervaring opdoen, is hij bekend met de hiaten in de begeleiding. Het concept is helemaal ontworpen uit, en onderbouwd vanuit de praktijk.

Bureau Interactieve Communicatie


Lukas van der Hijden is consultant bij Bureau Interactieve Communicatie (BIC) en is betrokken bij het project als uitvoerder en als technisch-inhoudelijk sparringpartner. BIC heeft ruime ervaring met interactieve didactische en educatieve projecten. Onder meer in onderwijs, educatie, kunsteducatie en overheidscommunicatie. Het bureau bestaat binnenkort 20 jaar en is daarmee een van de oudste gespecialiseerde bureaus in Zuid-Nederland.